Hur företag kan ersätta avtalspärmen med digital avtalshantering

Att spara alla de avtal man tecknar med olika avtalsparter är viktigt och många företag sparar utskrivna pappersavtal i avtalspärmar sorterade på vilket år avtalet ingicks.
Många företag har mängder av avtal sparade i mappar eller avtalspärmar

Den moderna avtalspärmen är digital, smart och hjälper dig att förstå vilken information som finns i företagets avtal. Vilka frågor måste ditt företag ställa och vilken kartläggning bör göras för att kunna börja använda en modern, digital avtalshantering?

Här går vi igenom hur du kan kartlägga vilka behov ditt företag har och vad du behöver tänka igenom för att kunna ersätta avtalspärmen med ett digitalt alternativ.

Kartlägg vilka avtal ditt företag har idag

Vilka avtal har ditt företag idag? Utgå från er verksamhet och kartlägg ditt företags alla avtal genom att dela upp ”elefanten” i mindre – mer hanterbara – delar.

• Kategorisera vilka typer av avtal du har i verksamheten. Kundavtal, leverantörsavtal, anställningsavtal, formella avtal, centrala leverantörsavtal är några exempel på avtal som kan finnas i ditt företag och det kan vara en lämplig startpunkt.
• Beroende på din verksamhet kan du ha behov av mer detaljerad uppdelning. Erbjuder ni färdiga produkter eller tjänster är det också troligt att det finns garantier eller så kallade service-level agreements. Både mot kund och från leverantör.
• Efterhand uppstår situationen att ditt företag har flera och ibland konkurrerade rättigheter samt skyldigheter. Känner du igen den här situationen? Gör då en finare uppdelning utifrån vad som påverkar dina avtal (produkt, tjänst, tidscykel etc.).
Ett bra avtalssystem hjälper dig att besvara frågor i stil med “hur många avtal gällande produkt A löper ut under innevarande år”. Men för att kunna besvara sådana frågor krävs först och främst att avtalen har kategoriserats på ett enhetligt sätt

Ta reda på hur avtal ingås idag

Svensk avtalsrätt tillåter, med några undantag, att avtal ingås formlöst. Är du och din avtalspart överens och uttrycker detta till varandra kan ett avtal anses vara ingått. Formlöst innebär att det inte ställs krav på hur detta kommuniceras. Muntligt, på papper, via chatt, sociala media etc.

• Avtalsrätten är dispositiv, vilket innebär att ni som avtalsparter kan bestämma att vissa formkrav ska gälla. “Avtalad skriftform” innebär att ni kommer överens om att avtalet ska vara skrivet och signerat. Var uppmärksam på att förhandlingar inför ett avtal och kommunikation efter accept kan vägas in i vad som anses vara avtalat.
• Ett exempel kan vara en förhandling inför ett avtal, där utfästelser görs i ett mejl. Det resulterande avtalet är otydligt på just den punkten och det uppstår en tvist. Svensk avtalsrätt tittar då på intentionen med avtalet och här kan slutsatsen bli att överenskommelsen innefattar mer än det som står i avtalsdokumentet. Det beror givetvis på vem som kommunicerat vad och i vilken kontext.
• Du kan undvika detta genom att tydliggöra i avtalet att det är avtalsdokumentet, och endast avtalsdokumentet, som utgör avtalet. Konsultera en jurist för att få arbeta fram en standardklausul som passar din verksamhet.
• Om det efter ingånget avtal exempelvis sker en mejlväxling som “träffar” avtalet så kan det ändra vad som anses vara gällande avtal. Ett exempel, du eller din leverantör har i skrivet avtal reglerat att något ska utföras varje tisdag. Vid ett senare skede frågar ena parten via mejl om torsdag fungerar framgent och andra parten bekräftar.
När du kategoriserar avtalen, notera även om det är förhandlade avtal och var/hur den dokumentationen sparas.

Lista hur och var avtal hanteras idag

De avtal ett företag ingår kan finnas sparade i digitalt format eller i pappersform och det är ofta flera olika personer inom företaget som hanterar olika typer av avtal.
Att kartlägga var och hur avtal sparas är en viktig punkt för att kunna gå över till digital avtalshantering

Var sparas ditt företags avtal och överenskommelser idag? Hur, dvs i vilken form, sparas avtalen?

• Avtal på papper i avtalspärm. Det är fortfarande vanligt att avtal finns sparade i pappersform. Om ni har sådana pärmar i ditt företag bör du kartlägga vilka av pärmarna som innehåller avtal som är relevanta att digitalisera och hantera i ett modernt system för avtalshantering.
• Avtal i mejl. Det är inte ovanligt att vissa överenskommelser görs via mejl. Överenskommelsen, dvs avtalet, finns då sparat i en viss persons mejlbox och det är som avtalsansvarig mycket svårt att ens få reda på att sådana överenskommelser görs. Även om du starkt bör avråda från sådana avtal så bör man i ett modernt system kunna hantera även mejlavtal.
• Avtal som sparats som filer på gemensam lagringsplats. Det kan till exempel röra sig om inskannade pappersavtal som alltid sparas på en viss lagringsyta. Viktigt att tänka på är om det går att bygga skript som kan automatisera inläsning av dessa avtal och hur enkelt det är att skicka filer till ett system för avtalshantering.
• Historiska avtal. Historiska avtal kan finnas i stor volym och en uppladdning av avtal i bulk bör vara möjlig till ett system för avtalshantering.
• Muntliga avtal då? Idag finns system för att spela in muntliga avtal och spara samtalet som en fil. Denna ljudfil skall kunna hanteras på samma sätt som alla andra avtal.

Vilken information ska sparas tillsammans med avtalsdokumenten?

Information som sparas tillsammans med själva avtalsdokumentet kallas ibland för metadata eller kompletterande avtalsinformation. En analogi är post-it-lappen på pappersavtalet.

Metadata är kopplat till avtalsdokumentet men är inte en del av själva avtalet mellan avtalsparterna. Metadata kan komma från många olika källor på ditt företag. Alltifrån enskilda personer som har kompletterande information i mejl, till information som finns sparad i indexfiler från en skanningsleverantör.

Du behöver varken mata in eller identifiera metadata innan du börjar hantera dina avtal i ett avtalsarkiv. Ett modern system bör tillåta att du gör detta i efterhand, vilket ger flexibilitet kring arbetsordningen för införande. Några exempel på metadata:

• Avtalsinformation: Typ av avtal, relaterade avtal, avtalsbeskrivning
• Uppgifter om avtalsparter: Beskrivning av avtalsparter, uppgifter om kontaktpersoner, övrig information om avtalsparter
• Rabatter: Rabattvillkor hos leverantör, detaljerad artikellista på rabatter hos denna leverantör
• Godkända inköpare: detaljerad lista över namn, personnr etc. för personer som har rätt att göra inköp på ett visst avtal
• Inköp: Inköpspolicy för inköp hos en leverantör, referenser till central inköpspolicy, detaljerad lista med regler för inköp från denna leverantör
• Klassificeringar av vilka tjänster som en kund köpt i ett visst kundavtal
• Nyckelvärden (KPI) som visar en sammanställning över hur en leverantör sköter sig.
• Minnesanteckningar för framtida omförhandling av avtal. Kanske bör din kund kompenseras för något. Kanske har du en leverantör där det lönar sig att hålla reda på historiken.
Varje företag har sina egna krav på vilken metadata man vill kunna spara och följa upp. Gör din egen lista över ditt företags metadata och säkerställ att all information kan sparas i ett system för avtalshantering. Sannolikt har olika avtalstyper olika krav på metadata.

Förstå hur avtal ska hanteras

Den moderna avtalspärmen ska kunna hantera ditt företags avtal både före, under och efter giltighetstiden. En alternativ beskrivning är att avtalet ska kunna hanteras under hela livscykeln.

Att hantera avtal innebär att kunna ändra avtalsägare, ändra i metadata, styra vilken status avtalet befinner sig i för närvarande och följa upp vilka transaktioner som genomförts för ett avtal. Lika viktigt är att avtalsinnehåll och metadata är tillgängligt för rätt personer i ditt företag.

Vi bryter ned detta till några punkter:

• Accessrättigheter. Du som avtalsansvarig ska ha tillgång till företagets alla avtal. Detta är ingen skillnad mot hur en avtalspärm fungerar. Men i den digitala avtalspärmen kan många fler personer få tillgång till avtal. Hela idén med digital hantering av avtal är att avtalsinformation finns sparad på ett ställe – i avtalsdatabasen – och användare ges tillgång efter behov. Vad händer om en medarbetare som är avtalsägare blir sjuk och en annan person behöver ta över ägandeskapet? Detta är en situation som måste kunna hanteras av dig som avtalsansvarig.
• Statusändringar och spårning. Avtal behöver kunna hanteras enligt olika digitala arbetsflöden. Arbetsflödet för ett anställningsavtal skiljer sig från ett leverantörsavtal. Oavsett arbetsflöde är det viktigt att statusändringar loggas i systemet ska i en så kallad auditlogg. Loggen hjälper dig att se vad som skett när. Kanske har ditt företag även lagkrav på spårbarhet.
• Tillgång till avtalsinformation. En digital avtalspärm ska hantera förändringar i realtid så att alla har en uppdaterad bild. Stöd för mobilitet och olika plattformar är en självklarhet idag. . Ett webbaserat gränssnitt är att föredra eftersom det inte ställer några krav på installation av mjukvara på klienterna.
• Hantering av metadata. För att underlätta för användarna bör du som avtalsansvarig kunna styra vilken metadata som kan läggas till per avtalstyp. Detta görs med fördel genom möjligheten att skapa mallar för metadata, mallar som kan kopplas till olika avtalstyper
• Säkerhetskopiering och skydd av data. Den digitala avtalspärmen behöver inte skyddas i ett brandsäkert kassaskåp Däremot är det viktigt att säkerhetskopiering sker och att data är säker.

Att lägga till nya avtal

Avtal kommer i många olika former och alla ska naturligtvis kunna läggas till i den digitala avtalspärmen. I den pappersbaserade avtalspärmen finns kanske ett system för att katalogisera avtal. Det kan vara efter namn, typ av avtal eller kanske sorterat i kronologisk ordning. För att säkerställa att kategoriseringen hålls intakt kanske det finns begränsningar för vem som får lägga till nya avtal.

I den digital avtalspärmen finns det betydligt större möjligheter och nedan finns listat frågor du bör ställa dig för att förstå behovet.

• Ska vem som helst i företaget kunna lägga till nya avtal? I många situationer är det en fördel att enskilda användare kan skapa egna avtal, som de blir ägare till. Du som avtalsansvarig har förstås alltid tillgång till alla nya avtal som skapas i ditt företag.
• Går det att lägga till avtal i bulk? Med avtal i bulk menas att man kan lägga till många avtal samtidigt. Detta är en stor fördel om du ditt företag har en stor volym av avtal som innehåller liknande information. Ett exempel är standardiserade kundavtal där en mall använts.
• Hur lägger man till stora avtal med många bilagor? Exempelvis ramavtal som består av många olika dokument ska kunna sparas tillsammans där huvudavtalet listas tillsammans med bilagor. Tänk också igenom om ni har avropsavtal som ska kunna referera till ett ramavtal. Hur görs detta?
• Kan man lägga till och hålla ihop ett avtal som består av många enskilda, inskannade sidor? Det är inte ovanligt att man i äldre avtalsarkiv bara kan få ut en fil per sida eller att man från en skanningsenhet bara får ut en sida i taget. Självklart ska du i ett modernt avtalssystem kunna lägga till ett avtal som listar alla tillhörande sidor.
• Vilken tid tar det att skapa ett avtal och göra det tillgängligt för användare? Det gör skillnad för användare att direkt kunna se och använda resultatet när ett nytt avtal läggs till.
Ovan lista kanske inte är relevant i ditt företag. Oavsett är det funktionalitet som du förr eller senare kan komma att behöva.
Se en video hur avtal läggs till i Avtalsbankens webbtjänst för avtalshantering.Visa mig mer

Sökning och avtalsbevakning

System för digital avtalshantering med stöd för fritextsökning och bevakning har olika möjligheter i att söka och hitta avtalsinformation och det är viktigt att förstå vilka skillnader som finns och vilka krav ditt företag har.
Ett system för digital avtalshantering som möjliggör fritextsökning och bevakningar förenklar

Ditt digitala arkiv kan ge en mängd fördelar jämfört med papperspärmen. En av de stora skillnaderna ligger i hur du kan söka efter information och sätta upp bevakningar.

• Fritextsökning i ett modernt avtalssystem gör det lätt att hitta själva avtalsdokumentet. Sökningen kan handla om att söka på avtalsparter, giltighetstider och typ av avtal.
• Idag nöjer sig många företag med att spara inskannade bilder som inte går att söka i. Det är då förstås ett stort jobb när du som avtalsansvarig ska göra en sammanställning av informationen i flera avtal eftersom det kräver att manuellt läsa igenom avtalstext på skärm. I ett modernt avtalssystem kan texttolkning (OCR) göras av avtalsdokumentet så att textsökning kan genomföras. Textsökning av avtalsinformation gör att du kan skaffa dig en mycket mer detaljerad bild av alla de överenskommelser ditt företag har avtalat om. Lika viktigt är att kunna göra textsökningar i metadata.
• Avtal och tillhörande metadata innehåller mycket information i form av både text, siffror och datum. Ett bra avtalssystem erbjuder mer avancerade sökfunktioner, utöver fritext. En avancerad sökning omfattar möjlighet sätta upp regler för vad som skall sökas fram. Exempel kan vara att hitta alla avtal som har ett kontraktsvärde som överstiger 50 000 kronor eller att hitta alla leverantörsavtal vars sista giltighetsdatum passeras inom 3 månader från idag. Detta är mycket arbetskrävande att genomföra utan stöd för avancerad sökning.
• Bevakningar används för att påminna om viktiga avtalshändelser. Vissa avtalssystem tillåter att du ställer in bevakningar (med larm) baserat på avtalsdata. Det kan vara ett larm på ett enskilt avtal – skicka en påminnelse till dessa personer 1 månad innan avtalet löper ut. Det kan också vara löpande bevakningar – jag vill bli informerad varje gång kostnadsställe X tecknar nytt avtal på tjänst Y.
Det finns avtalssystem som med hjälp av artificiell intelligens ger dig ytterligare funktioner att bearbeta innehållet i dina avtal. Läs mer om AI-assisterad texttolkning i denna artikelVisa mig mer

Undersök vilka rapporter som behövs

Att generera en rapport innebär att man från avtalsdokument och sparad metadata kan sammanställa information som skall användas i ett visst syfte eller av en viss organisationsdel i ditt företag. Ett enkelt exempel är att kunna få fram en lista över alla projektaktiviteter från ett projektavtal.

För att kunna generera bra rapporter behövs data. Ofta från flera olika IT-system. Det finns försvinnande få företag där alla IT-system är integrerade med varandra och data flyter utan mänsklig inblandning. Även om integration är något som du eftersträvar så är verkligheten ofta en kompromiss. Då är det väsentligt att berörda system kan exportera data på ett bra sätt - och för avtalssystem innebär det såklart både avtalsinnehåll och eventuell metadata.

• Kartlägg vilka system och processer som “äger” data och hur flödet ser ut. Kanske är det ert ärendehanteringssystem som dokumenterar vad kunden vill ha åtgärdat, avtalssystemet hanterar kundens accept på allmänna villkor samt leveransgodkännande och ekonomisystemet ska givetvis följa upp med fakturering på tid och material.
• Rätt avtalslösningen ger dig möjligheter att ta fram anpassade rapporter utifrån process och avtalstyper. Exempelvis data för leverans, fakturering eller marknadsanalys. Vilka rapporter har ditt företag nytta av?
• Nya rapporter måste kunna konstrueras på ett enkelt sätt så att de passar just ditt företag. Samtidigt bör det finnas en grunduppsättning av standardrapporter.
• Olika avtal kräver olika rapporter. Det bör därför finnas möjlighet att styra vilka rapporter som kan kopplas mot respektive avtalstyp.
Det är en fördel om rapporter kan genereras i ett strukturerat filformat om rapportinnehållet skall läsas in i ett IT-system.

Ett välinformerat beslut

Många företag och organisationer vill ersätta sin pappersbaserade avtalspärm med ett digitalt alternativ. Med rätt förberedelser kommer du kunna formulera krav och utvärdera avtalslösningar baserat på vad ditt företag behöver.

Ett modernt system för avtalshantering ersätter inte bara avtalspärmen utan ger dig mycket större möjligheter att få nytta av avtalsinformation ute i ditt företags olika verksamheter. Det ger dig också möjlighet att utveckla ditt företag och skapa innovativa lösningar när pappret försvinner.

Vill du kontakta oss för mer information? Mejla frågor till sales@avtalsbanken.se eller fyll i dina uppgifter i kontaktformuläret så tar vi kontakt.Visa mig mer
Avtalsbankens webbtjänst för avtalshantering är ett modernt alternativ till avtalspärmen. Följ länken för att se en introduktion till avtalshantering i Avtalsbanken.Visa mig mer